Monday, October 4, 2010

Ulasan Jurnal - 2 Jurnal Berkaitan Kesahan & Kebolehpercayaan


2 JURNAL BERKAITAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
PERKARA
JURNAL 1
JURNAL 2
Tajuk
On Reliability and Validity of the Computer Basic
Knowledge Questionnaire in College Freshmen

Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research
Penulis
Lan-Fang Zhang, Yuan Zhang & Yong-Ming Chen

Nahid Golafshani

Sumber
The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009)

The Qualitative Report Volume 8 Number 4 December 2003 597-607

Abstrak
Kajian ini bertujuan mengukur dan menganalisis kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan bagi mengukur pengetahuan asa komputer di kalangan pelajar koleh Freshmen.

Kebiasaannya kesahan dan kebolehpercayaan dibincangkan dalam kajian kuantitatif namun, dalam artikel ini penyelidik menjelaskan konsep dan penggunaan kesahan dan kebolehpercayaan dari aspek kajian kualitatif.

Pengenalan
Di bahagian pengenalan, penyelidik membincangkan secara ringkas berkaitan kekurangan kemahiran komputer di kalangan pelajar dan faktor yang membawa kepada permasalahan tersebut.

Tiada perenggan pengenalan tetapi selepas abstrak, penyelidik menjelaskan organisasi kandungan artikel dan perkara yang akan dibincangkan dalam artikel tersebut.
Kajian Kepustakaan
Tiada sebarang kajian literatur dinyatakan dalam artikel ini dan penyelidik langsung tidak mengaitkan kajiannya dengan sebarang kajian lepas.
Tiada perenggan yang khusus untuk kajian literatur tetapi penyelidik banyak merujuk kepada kajian-kajian terdahulu dalam memberikan definisi kajian kuantitatif, kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif, kajian kualitatif, serta kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif.

Metodologi Kajian
Penyelidik menjalankan kajian tinjauan secara dalam talian dengan menggunakan instrumen soal selidik yang dibina sebelum ini.

Tiada metodologi kajian digunakan kerana artikel ini adalah berbentuk kertas konsep. Penyelidik hanya membincangkan konsep-konsep berkaitan kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif.

Dapatan Kajian
Hasil kajian menunjukkan bahawa soal selidik ini mempunyai kekonsistenan dalaman, kesahan perbezaan dan kesahan kandungan yang baik serta kesahan  konstruk yang memuaskan. Justeru, soal selidik ini sesuai digunakan untuk digunakan dalam kajian tentang pengetahuan asas komputer dalam kalangan pelajar kolej Freshmen di China.

Dalam aspek kajian kualitatif, kesahan dan kebolehpercayaan dikonseptualisasikan sebagai kepercayaan, ketelitian dan kualiti dalam paradigma kualitatif.   

Dapatan daripada kajian kuantitatif boleh ditriangulasikan dengan dapatan kajian kualitatif bagi mendapatkan tema / maklumat yang tinggi tahap kebolehpercayaannya.

Rujukan
Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Rumusan
Berdasarkan jurnal 1, dalam melaksanakan kajian, aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian merupakan aspek yang sangat penting dalam kajian kerana instrumen yang tinggi tahap kesahan dan kebolehpercayaannya akan membawa kepada dapatan kajian yang tepat dan berkualiti dan menurut jurnal 2 pula, dapatan kajian yang diperoleh dalam kajian kuantitatif boleh ditriangulasikan dengan dapatan kajian kualitatif. Triangulasi ini akan meningkatkan lagi tahap kebolehpercayaan sesuatu hasil / dapatan kajian.Ulasan Jurnal - 3 Jurnal Pengukuran


3 JURNAL PENGUKURAN
PERKARA
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
Tajuk
Good education in an age of measurement: on the need
to reconnect with the question of purpose in education
Innovative Online Assessment Using Confidence Measurement
Students’ Perceptions To Use Technology For Learning: Measurement Integrity Of The Modified Fennemasherman Attitudes Scales

Penulis
Gert Biesta
Graham Farrell, Ying K. Leung
Murat Kahveci

Sumber
Educ Asse Eval Acc (2009) 21:33–46
DOI 10.1007/s11092-008-9064-9
Education and Information Technologies 9:1, 5–19, 2004.
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – January 2010, volume 9 Issue 1
Abstrak
Artikel ini membincangkan tentang tujuan dan arah proses pendidikan dan amalan.

Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai alat penilaian formatif  berasaskan web dan kelebihannya kepada pelajar. Alat penilaian kendiri yang digunakan  adalah berdasarkan soalan pelbagai pilihan jawapan (MCQs) dengan tambahan  kemudahan bagi pendaftaran aras keyakinan terhadap maklum balas pelajar kepada setiap pilihan yang ada.

Tujuan kajian ini adalah untuk menyediakan bukti bagi menguji kesahan Skala Sikap Matematik Fennema-Sherman (FSMAS) yang telah diterjemah ke bahasa Turki dan diubah ke dalam konteks teknologi pendidikan. Penyelidik juga ingin mengkaji motivasi pelajar sekolah menengah atas untuk menggunakan teknologi bagi tujuan pembelajaran dengan cara membandingkan dapatannya dengan jantina, aras gred, bidang yang diminati juga pengalaman lepas dalam  menggunakan teknologi untuk pembelajaran.


Pengenalan
Di awal pengenalan, penyelidik menyenaraikan kajian-kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengukuran pembelajaran, budaya pengukuran dalam sistem pendidikan dan pengukuran hasil pembelajaran. Seterusnya, penyelidik membicangkan secara terperinci tentang kajian berkaitan pengukuran pembelajaran.

Dalam perenggan pengenalan, penyelidik menyatakan kepentingan penilaian dalam pembelajaran. Penyelidik turut menyatakan tujuan utama kajian.
Di bahagian pengenalan, penyelidik menyatakan kepentingan motivasi dalam pembelajaran dengan cara merujuk kepada kenyataan-kenyataan pengkaji terdahulu. Penulis menyatakan bahawa banyak kajian dilakukan berkaitan implikasi motivasi terhadap pembelajaran namun, tidak banyak kajian yang dilakukan terhadap persepsi pelajar terhadap teknologi pendidikan khususnya dalam konteks pendidikan di Turki.

Kajian Kepustakaan
Penyelidik tidak meletakkan perenggan yang spesifik untuk kajian kepustakaan, namun penyelidik banyak memasukkan sumber rujukan dan kajian-kajian terdahulu sepanjang perbincangan dalam kertas kajian ini terutama di bahagian pengenalan.

Tiada perenggan yang khusus untuk kajian literatur dan penyelidik hanya membincangkan sedikit sahaja kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan kajiannya ini.

Penyelidik tidak meletakkan perenggan yang spesifik untuk kajian kepustakaan, namun penyelidik ada memasukkan perenggan kerangka teori. Di bahagian ini, penulis banyak membincangkan teori-teori yang berkaitan dengan kajiannya.

Metodologi Kajian
Tiada metodologi kajian kerana artikel adalah berbentuk kertas konsep, tiada kajian dijalankan tetapi penyelidik banyak merujuk kepada teori dan kajian terdahulu dalam membincangkan isu pengukuran pendidikan ini.

Penyelidik menjalankan kajian eksperimental. Soal selidik digunakan untuk megumpul data daripada responden kajian terhadap alatan penilaian bagi mengukur aras keyakinan mereka.
Penyelidik menjalankan kajian tinjauan dan menggunakan instrumen soal selidik.

Sampel kajian dipilih secara rawak di kalangan pelajar gred 9, 10 dan 11 di sekolah menengah atas di Istanbul, Turki.

Dapatan Kajian
Penulis menekankan kepada kepentingan menghubungkan soalan bagi tujuan pendidikan dan mencirikan semula apakah yang dikatakan pendidikan yang baik.
 
Secara keseluruhannya, responden berpendapat maklum balas sistem dapat mempengaruhi kaedah pengajaran mereka.

Mereka juga percaya sistem ini akan mempengaruhi mereka dalam membina soalan tugasan kepada pelajar bagi menguji pengetahuan pelajar dan mendapatkan maklum balas daripada mereka.

Sesetengah responden berpendapat, sistem ini akan bermanfaat hanya jika para pelajar betul-betul faham dan jelas tentang mekanisme penskoran yang digunakan dalam sistem dan para pelajar perlu disediakan dengan kursus yang berkesan bagi tujuan ini.

Semua responden berpendapat alat penilaian formatif ini dapat membantu mereka dalam membuat penilaian.

Para pelajar berpendapat penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka merupakan satu keperluan untuk pembelajaran tanpa melibatkan jantina, umur, aras gred, pengalaman terdahulu, bidang yang diminati.

Rujukan
Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Rumusan
Secara keseluruhannya, dalam memastikan satu sistem pendidikan yang baik, kita perlu mempertimbangkan pelbagai aspek dan mempertimbangkan semula apakah matlamat sebenar pendidikan. Menurut kajian yang dijalankan dalam jurnal 1, kita perlu ada kriteria / panduan bagi mengukur sejauhmana sistem pendidikan yang kita amalkan benar-benar baik dan bagus. Jurnal 2 dan jurnal 3 pula melibatkan penggunaan alat penilaian untuk mengukur kriteria pelajar dalam pembelajaran. Penggunaan alat penilaian dalam mengukur sesuatu kriteria terhadap pelajar adalah satu pendekatan yang baik dalam sistem pendidikan, namun para penyelidik juga perlu mempertimbangkan kaedah yang digunakan sama ada ia benar-benar dapat menilai aspek yang dikehendaki dan adakah ia adil bagi semua pelajar.
 Berdasarkan jurnal 3 pula, kita dapat merumuskan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan memang tidak dapat dinafikan lagi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang diakui dapat meningkatkan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran.


Ulasan Jurnal - 3 Jurnal Pentaksiran Dalam Talian & Ujian Dalam Talian


                         3 JURNAL PENTAKSIRAN DALAM TALIAN & UJIAN DALAM TALIAN
PERKARA
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
Tajuk
Addressing the assessment challenge with an online system that tutors as it assesses.
Online Faculty Development and Assessment System (OFDAS): A Study of Academic Learning.
Online self-assessment with feedback and metacognitive
knowledge.

Penulis
Mingyu Feng, Neil Heffernan & Kenneth Koedinger.
Luis Miguel Villar Angulo & Olga MarĂ­a Alegre de la Rosa.

Izaskun Ibabe & Joana Jauregizar.
Sumber
User Model User-Adap Inter (2009) 19:243–266 
DOI 10.1007/s11257-009-9063-7

J Pers Eval Educ (2007) 20:21–41
DOI 10.1007/s11092-007-9045-4
High Educ (2010) 59:243–258
DOI 10.1007/s10734-009-9245-6
Abstrak
Guru di seluruh US diminta untuk menggunakan data penilaian formatif bagi menilai perkembangan dan pencapaian pelajar. Dalam kajian ini guru-guru menggunakan sistem atas talian yang dikenali sebagai sistem ASSISTment. Dalam abstrak ini juga, penulis menyatakan bahawa guru tidak seharusnya menilai pada betul atau salah jawapan pelajar tetapi guru juga perlu melihat kepada usaha yang dilakukan oleh pelajar dan interaksi antara pelajar melalui bantuan daripada arahan sistem.

Penyelidik menyatakan bahawa perkembangan pesat dalam pembelajaran dalam talian telah membawa kepada pembangunan model penilaian perkhidmatan dalaman fakulti bagi memenuhi tuntutan dalam peningkatan kualiti program-program ijazah. Sistem Penilaian dan Pembangunan Fakulti Dalam Talian (OFDAS) yang dibina di Kepulauan Canary ini bertujuan sebagai penilaian pembangunan fakulti dan persekitaran pembelajaran kelas.
Kertas kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan di antara kekerapan pelajar menggunakan sistem penilaian kendiri dalam talian dengan maklum balas dan pencapaian  akhir terhadap kursus. Turut dikaji ialah motivasi pelajar dan pendapat mereka terhadap bahan ini terhadap proses pembelajaran mereka. Selain itu, pengkaji juga mengkaji hubungan di antara pembolehubah metakognitif dengan  dan pencapaian akademik & / pelaksanaan aktiviti yang bertujuan untuk pembelajaran.
Pengenalan
Dalam pengenalan, penulis membincangkan beberapa dilema dan isu yang dihadapi oleh guru dalam aspek penilaian dan pembelajaran pelajar. Sebagai penyelesaian, Kementerian Pendidikan US membiayai satu projek membina satu sistem tutoran berasaskan web yang juga dapat menjalankan proses-proses penilaian. Sistem tersebut dipanggil ASSISTment, di mana selain menyediakan arahan dan bantuan dalam pelajaran, dalam masa yang sama ia turut mengumpul maklumat penilaian pelajar.

Di awal pengenalan, penyelidik menerangkan secara ringkas apa itu OFDAS, dan berdasarkan pengalamannya,  penyelidik turut menyenaraikan 5 peringkat reka bentuk dalam memastikan strategi yang berkesan dalam kajian ini. Penyelidik turut membincangkan hal berkaitan kompetensi fakulti, maklum balas dan penilaian dalam talian, persekitaran pembelajaran dan beberapa aspek penting dalam persekitaran pembelajaran OFDAS.
Dalam pengenalan, penyelidik menerangkan secara ringkas konsep pembelajaran dalam talian, perbezaan penilaian formatif dan sumatif, penilaian kendiri dalam talian serta maklum balas, dan metakognitif & penilaian kendiri.
Persoalan kajian
Dalam kertas kajian ini, peenyelidik fokus kepada menjawab persoalan kajian iaitu adakah interaksi tutoran dapat menyediakan maklumat penilaian yang berharga? Menurut penyelidik, jawapan yang positif akan membantu kita dalam membina satu model yang lebih baik.

Dalam kajian ini, penyelidik ingin melihat bagaimana unsur-unsur OFDAS mempengaruhi pendapat
fakulti dan aktiviti pembelajaran dan apa kesannya terhadap sikap pengajaran serta persekitaran pembelajaran pelajar di dalam kelas. Persoalan kajian ini dilihat berdasarkan 3 soalan yang lebih spesifik iaitu pertama, apakah terdapat perbezaan pendapat ahli fakulti terhadap kualiti OFDAS?  Kedua, apakah ahli fakulti belajar CTCs? Ketiga, apakah terdapat hubungan antara sikap pengajaran dan persepsi persekitaran pembelajaran pelajar selepas menggunakan OFDAS?
Listen
Read phonetically

Persoalan kajian tidak dinyatakan tetapi pembaca boleh mengetahuinya melalui objektif kajian yang disenaraikan.
Kajian Kepustakaan
Penyelidik tidak meletakkan perenggan yang spesifik untuk kajian kepustakaan, namun penyelidik banyak memasukkan sumber rujukan dan kajian-kajian terdahulu sepanjang perbincangan dalam kertas kajian ini terutama di bahagian pengenalan dan latar belakang sistem ASSISTment.

Penyelidik tidak meletakkan perenggan yang spesifik untuk kajian kepustakaan, namun penyelidik banyak memasukkan sumber rujukan dan kajian-kajian terdahulu sepanjang perbincangan dalam kertas kajian ini terutama di bahagian pengenalan.

Penyelidik tidak meletakkan perenggan yang spesifik untuk kajian kepustakaan, namun penyelidik banyak memasukkan sumber rujukan dan kajian-kajian terdahulu sepanjang perbincangan dalam kertas kajian ini iaitu di bahagian pengenalan.

Metodologi Kajian
Penyelidik menggunakan kaedah tinjauan di mana, beberapa ratus pelajar daripada beberapa buah sekolah telah diambil sebagai sampel kajian bagi melihat sejauhmana keberkesanan sistem ASSISTment ini dalam menyediakan maklumat dan dapat berperanan sebagai sistem e-pembelajaran dan e-penilaian.

Sampel kajian diambil daripada 2 kampus. Semus tenaga pengajar yang terlibat memenuhi criteria yang ditetapkan iaitu kampus university, bidang saintifik dan terlibat dalam perkhidmatan profesional. Sampel mewakili jantina, umur, kawasan kajian, dan pelbagai lagi cirri-ciri akademik dan sosial. Penyelidik menggunakan 2 instrumen kajian iaitu Attitude Towards Course Learning Questionnaire (ACLQ) untuk ahli fakulti menilai sikap mereka terhadap kursus pembelajaran dalam talian dan Assessment of University Teaching Activities Questionnaire (AUTAQ) untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap persekitaran kelas.

Penyelidik menggunakan metodologi kajian non-eksperimen kerana kumpulan sampel tidak dapat dibuat secara rawak keran a isu etika. Sampel kajian terdiri daripada pelajar ijazah pertama yang mengikuti program psikologi di Universiti Basque Country, Sepanyol. Soal selidik pertama yang digunakan bertujuan untuk melihat persepsi pelajar sebelum dan selepas ujian. Kemudian, dua lagi soal selidik digunakan bertujuan untuk menilai usaha pelajar, dan tempoh masa yang digunakan unutk mempelajari setiap unit. Soal selidik terakhir digunakan untuk menilai kepuasan pelajar terhadap alat penilaian kendiri ini dari segi user friendliness dan bagaimana ia dapat membantu pembelajaran. Dalam kajian ini, 4 pemboleh ubah diukur iaitu: kekerapan kemasukan ke dalam sistem, bilangan latihan yang dilakukan, masa yang digunakan dalam minit dan skor min.

Dapatan Kajian
Berdasarkan kajian ini, penyelidik mendapati penggunaan ASSISTment / sistem tutoran berasakan web dapat membantu guru membuat penilaian berdasarkan data log pelajar. ASSISTment juga dapat menyediakan laporan kemajuan dan pencapaian pelajar sepanjang menggunakan sistem tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahawa OFDAS dapat memaksimumkan potensi pembangunan fakulti dalam talian untuk menggalakkan kakitangan untuk meningkatkan Kemampuan Pengajaran dan Kurikulum (KMK).
Keputusan yang diperoleh menunjukkan alatan penilaian kendiri dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.  Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang positif di antara penggunaan penilaian kendiri dengan pencapaian akademik. Selain itu, persepsi akhir pelajar adalah mempunyai hubungan yang positif dengan kehadiran ke kuliah, dan pembelajaran di luar kelas. Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat hubungan di antara usaha pelajar dalam pembelajaran, subjek dan pencapain akademik.

Rujukan
Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Rumusan
Dalam kertas kajian ini penyelidik membahaskan cabaran penilaian dalam sistem ASSISTment yang berperanan sebagai e-pembelajaran dan e-penilaian. Penyelidik fokus kepada kemampuan sistem dalam membuat penilaian berdasarkan data log pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Dalam perbincangan, penulis turut membincangkan dapatan kajian beliau sebelum ini dan mengaitkannya dengan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa sistem penilaian boleh dibangunkan dan dapat membantu sekolah mendapatkan maklumat yang tepat terhadap pelajar mereka terutama dalam aspek pembelajaran dan penilaian.

Secara keseluruhannya, OFDAS adalah satu alatan yang berkesan bagi meningkatkan amalan refleksi dan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran dalam talian merupakan satu mekanisme bagi meningkatkan tahap pengurusan program yang dibangunkan secara dalam talian. Ia juga menjadi bukti kepada proses peningkatan kualiti dalam pembangunan kakitangan secara dalam talian. Ahli-ahli fakulti juga dapat tahu akan kesan CTCs. Akhir sekali, didapati tiada korelasi / hubungan di antara sikap pengajaran dengan persekitaran pembelajaran pelajar.

Sistem penilaian dalam talian yang dapat memberi maklum balas membolehkan pelajar membuat refleksi kendiri dan menggalakkan usaha pelajar dalam pembelajaran. Dalam pendidikan komputer sendiri, apabila membangunkan sesebuah perisian kursus / penilaian, ia perlu ada sistem sokongan yang dapat memberi maklum balas terhadap setiap latihan yang dilakukan oleh pelajar. Dengan itu, pelajar dapat belajar dari kesilapan, dan membuat refleksi kendiri serta mereka akan sentiasa berusaha untuk meningkatkna pencapaian dalam pembelajaran.

Ulasan Jurnal - 3 Jurnal Pentaksiran Sumatif


                                                               3 JURNAL PENTAKSIRAN SUMATIF
PERKARA
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
Tajuk
Use of audience response systems for summative
assessment in large classes
Assessing the Efficacy and Effectiveness of an
E-Portfolio Used for Summative Assessment

A Taxonomic Study of Novice Programming Summative
Assessment
Penulis
Terence M Hancock
Nicole Buzzetto-More

Shuhaida Shuhidan, Margaret Hamilton  & Daryl D’Souza

Sumber
Australasian Journal of
Educational Technology
2010, 26(2), 226-237
Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects Volume 6, 2010
Eleventh Australasian Computing Education Conference (ACE2009), Wellington, New Zealand, January
2009

Abstrak
Artikel ini membincangkan potensi Sistem Maklum Balas Audiens  (ARS) sebagai alat alternative bagi penilaian sumatif bagi menggantikan kaedah konvensional yang hanya bergantung kepada peperiksaan dan ujian sebagai asas untuk member gred kepada pelajar.

Tiada abstrak, tetapi penerangan keseluruhan artikel ditulis dalam bentuk ringkasan eksekutif (executive summary). Artikel ini ditulis bertujuan melaporkan dapatan kajian berkaitan tahap efikasi dan keberkesanan e-portfolio yang digunakan untuk penilaian sumatif.
Kajian ini bertujuan untuk melihat usaha pengaturcara baru dalam penilaian sumatif.
Pengenalan
Di bahagian pengenalan, penyelidik menerangkan secara umum berkaitan Sistem Maklum Balas Audiens (ARS) dan organisasi kandungan artikel ini.

Di bahagian pengenalan, penyelidik menerangkan konsep asas portfolio elektronik atau e-portfolio dalam menggalakkan pembelajaran dan refleksi kendiri pelajar.
Dalam pengenalan, penyelidik masalah berkaitan pengaturcara baru dalam pembelajaran pengaturcaraan. Di bahagian ini juga penulis menerangkan struktur organisasi kandungan artikel.

Kajian Kepustakaan
Tiada perenggan khas untuk kajian kepustakaan namun, penulis banyak mengaitkan kajiannya dengan kajian penyelidik terdahulu di sepanjang perbincangannya.

Di bahagian kajian literatur, penyelidik menerangkan kaitan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penyelidik juga menjelaskan model literasi pembelajaran berasaskan projek yang diamalkan sebelum ini serta model e-portfolio literasi maklumat. Di akhir kajian literatur, penyelidik menyenaraikan hasil kajian penyelidik terdahulu terhadap kebaikan e-portfolio dalam aspek pedagogi.

Penyelidik banyak menyenaraikan kajian-kajian terdahulu berkaitan masalah pengajaran terhadap pengaturcara yang masih baru. Di bahagian ini juga penyelidik membincangkan dua taksonomi pembelajaran iaitu taksonomi Bloom dan taksonomi SOLO.
Metodologi Kajian
Penyelidik menggunakan pendekatan kajian eksperimental bagi menguji keberkesanan dan potensi Sistem Maklum Balas Audiens (ARS) di kalangan pelajar.

Penyelidik menjalankan kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang diagihkan secara dalam talian.

Penyelidik menjalankan kajian eksperimental terhadap pelajar tahun satu yang mengambil subjek pengaturcaraan di universiti dengan mengkaji cara pelajar tersebut menjawab soalan peperiksaan yang telah disusun mengikut dua taksonomi pembelajaran sebelum ini iaitu taksonomi Bloom dan taksonomi SOLO.

Dapatan Kajian / Kesimpulan
Hasil kajian mendapati ARS berpotensi untuk digunakan sebagai alat dalam penilaian formatif dan sumatif.

Hasil dapatan mendapati kebanyakan pelajar mengatakan mereka seronok membuat portfolio dan portfolio ini memberikan mereka banyak kebaikan dan menggalakkan pembelajaran yang bermakna.

Penyelidik mendapati sukar untuk mereka mengklasifikasi soalan berdasarkan taksonomi Bloom kerana soalan pengaturcaraan melibatkan beberapa barisan kod aturcara. Namun bagi soalan yang berkaitan pengelasan penulisan kod, penyelidik mencadangkan penggunaan taksonomi SOLO bagi memastikan pengaturcara baru ini memahami konsep-konsep yang diuji. 

Rujukan
Ketiga-tiga artikel menggunakan pelbagai sumber rujukan terutama buku, jurnal dan sumber rujukan elektronik.

Rumusan
Berdasarkan ketiga-tiga jurnal ini, kita dapat melihat pelbagai kaedah / alat / pendekatan boleh digunakan dalam penilaian sumatif. Walau apa pun kaedah penilaian yang digunakan, guru-guru perlulah memastikan bahawa kaedah penilaian tersebut benar-benar menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan para pelajar dapat menggunakannya sebagai medium bagi refleksi kendiri mereka dalam pembelajaran.